Nhiễm khuẩn âm đạo

1 Khám hỏi bệnh đánh giá nguy cơ

Nếu có hành vi nguy cơ => HIV, VDRL(giang mai) , HbsAg

Huyết trắng trong

2 Lấy huyết trắng đi soi tươi + nhuộm gram

Soi tươi thấy nấm =>

Soi tươi thấy trichomonas =>

Không thấy gì =>