Mổ lấy thai cũ

Prior Cesarean Delivery

 1. 100 YEARS OF CONTROVERSY
 2. FACTORS THAT INFLUENCE A TRIAL OF LABOR
 3. TRIAL OF LABOR VERSUS REPEAT CESAREAN DELIVERY
 4. CANDIDATES FOR A TRIAL OF LABOR
 5. LABOR AND DELIVERY CONSIDERATIONS
 6. UTERINE RUPTURE
 7. COMPLICATIONS WITH MULTIPLE REPEAT CESAREAN DELIVERIES
 8. STATE OF VAGINAL BIRTH AFTER CESAREAN—2014
Mổ lấy thai cũ

 1. 100 NĂM TRANH LUÂN
 2. YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG MỘT THỬ THÁCH CHUYỂN DẠ
 3. THỬ  THÁCH CHUYỂN DẠ SO VỚI MỔ LẤY THAI LẶP LẠI
 4. ỨNG VIÊN CHO MỘT THỬ THÁCH CHUYỂN DẠ
 5. XEM XÉT CHUYỂN DẠ VÀ SANH NGẢ ÂM ĐẠO
 6. VỠ TỬ CUNG
 7. BIẾN CHỨNG VỚI VIỆC LẶP LẠI MỔ LẤY THAI NHIỀU LẦN
 8. CÁC BƯỚC SANH NGẢ ÂM ĐẠO  SINH SAU MỔ-2014
Once a cesarean, always a cesarean.
Cragin, 1916
Once a cesarean, always a trial oflabor?
Pauerstein, 1966
Once a cesarean, always a controversy.
Flamm, 1997
Few issues in modern obstetrics have been as controversial as the management of the woman who has undergone a prior cesarean delivery. As we approach the 100th anniversary of the oft-quoted remark by Cragin, the issue remains unsettled Vài vấn đề trong sản khoa hiện đại đã được như gây tranh cãi như việc quản lý của người phụ nữ đã trải qua một sinh mổ trước. Như chúng ta tiếp cận kỷ niệm 100 năm của nhận xét câu nói cửa miệng của Cragin, vấn đề vẫn chưa ngã ngũ