Giải phẫu mẹ – Maternal Anatomy

ANTERIOR ABDOMINAL WALL
EXTERNAL GENERATIVE ORGANS
INTERNAL GENERATIVE ORGANS
MUSCULOSKELETAL PELVIC ANATOMY
Thành bụng trước
Cơ quan sinh sản ngoài
Cơ quan sinh sản trong
Giải phẫu cơ xương vùng chậu
An understanding of female pelvic and lower abdominal wall anatomy is essential for obstetrical practice. Although consistent relationships between these structures are the norm, there may be marked variation in individual women. This is especially true for major blood vessels and nerves.  Một sự hiểu biết về phụ nữ vùng chậu và bụng dưới tường giải phẫu học là điều cần thiết cho thực hành sản khoa. Mặc dù mối liên quan giữa các cấu trúc này là chuẩn , nhưng có thể biến đổi ở từng người phụ nữ. Điều này đặc biệt đúng đối với các mạch máu chính và các dây thần kinh.