Giai đoạn 4 của quá trình sinh đẻ: Hậu sản

Phase 4 of Parturition: The Puerperium
Immediately and for about an hour or so after delivery, the myometrium remains in a state of rigid and persistent contraction and retraction. This directly compresses large uterine vessels and allows thrombosis of their lumens to prevent hemorrhage (Fig. 2-11 , p. 27). This is typically augmented by uterotonics (Chap. 27, p. 547).
Giai đoạn 4 của quá trình sinh đẻ: Hậu sản
Ngay lập tức và trong khoảng một giờ sau khi sanh, cơ tử cung vẫn còn trong trạng thái co cứng, co dai dẳng và co rút. Điều này trực tiếp nén mạch máu lớn của tử cung và cho phép hình thành huyết khối để ngăn chặn xuất huyết (Hình. 2-11, p. 27). Điều này thường được tăng cường bởi uterotonics (Chap. 27, tr. 547).
Uterine involution and cervical repair, both remodeling processes that restore these organs to the nonpregnant state, follow in a timely fashion. These protect the reproductive tract from invasion by commensal microorganisms and restore endometrial responsiveness to normal hormonal cyclicity Tử cung co hồi và sửa chữa cổ tử cung, cả hai quá trình này khôi phục cơ quan sinh sản sang trạng thái không mang thai. Những yếu tố bảo vệ đường sinh sản từ sự xâm nhập bởi các vi sinh vật ký sinh và khôi phục sự đáp ứng nội mạc tử cung để tiếp tục chu kỳ nội tiết tố bình thường.
During the early puerperium, there is onset of lactogenesis and milk let-down in mammary glands, as described in Chapter 36 (p. 672). Reinstitution of ovulation signals preparation for the next pregnancy. This generally occurs within 4 to 6 weeks after birth, but it is dependent on the duration of breast feeding and lactation-induced, prolactin-mediated anovulation and amenorrhea. Trong thời kỳ hậu sản sớm, bắt đầu xuất hiện lactogen và sữa trong tuyến vú, như mô tả trong chương 36 (p. 672). Hoàn trả lại sự rụng trứng để chuẩn bị cho việc mang thai tiếp theo. Điều này thường xảy ra trong vòng 4-6 tuần sau khi sinh, nhưng nó phụ thuộc vào thời gian cho con bú, prolactin tạo ra do sự không rụng trứng và vô kinh