Đại cương về kháng sinh

Bảng phân loại kháng sinh  đầy đủ tên các loại kháng sinh

Bài dưới đây chỉ liệt kê tên nhóm và các kháng sinh thông dụng

Bài tham khảo hay:

http://www.orthobullets.com/basic-science/9059/antibiotic-classification-and-mechanism

http://bacsinoitru.vn/content/cac-nhom-thuoc-khang-sinh-va-tac-dung-1334.html

Nên xem bài đại cương về vi khuẩn 

Phân nhóm Tên biệt dược Chỉ định thường dùng Tác dụng phụ Cơ chế tác dụng

Beta lactam

Penicillin

Nhóm Natural penicillins
Penicillin GPenicillin V
Strep. pyogenes (Grp.A)Liên cầu tan huyết nhóm A
Step. agalactiae (Grp.B)**
C. perfringens(Bacilli)**
Nhóm Aminopenicillins
AmpicillinAmoxicillin
Novamox, Amoxil (Amoxicillin) Above +
↑ Gram-negative:
E. faecalis
E. Coli**

β-lactamase-resistant

Methicillin

Nafcillin

Oxacillin

Cloxacillin

Dicloxacillin

Flucloxacillin

Như trên +
Staph. aureus (tụ cầu vàng)
Antipseudomonal penicillins hay   Carboxypenicillins

Above +
Pseudomonas aeruginosa(trực khuẩn mủ xanh)

Nhóm Cephalosporin

 Thế hệ 1 

Cefadroxil

Cefalexin

Cefazolin

 Thế hệ 2