Chuyển dạ bình thường

MECHANISMS OF LABOR
FETAL POSITION
OCCIPUT ANTERIOR PRESENTATION
CHARACTERISTICS OF NORMAL LABOR
FIRST STAGE OF LABOR
SECOND STAGE OF LABOR
MANAGEMENT OF NORMAL LABOR
MANAGEMENT OF THE FIRST STAGE OF LABOR
MANAGEMENT OF THE SECOND STAGE OF LABOR
LABOR MANAGEMENT PROTOCOLS
CƠ CHẾ CHUYỂN DẠ
NGÔI THẾ
NGÔI CHẨM TRƯỚC
ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUYỂN DẠ BÌNH THƯỜNG
GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA CHUYỂN DẠ
GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA CHUYỂN DẠ
QUẢN LÝ CHUYỂN DẠ BÌNH THƯỜNG
QUẢN LÝ CỦA GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA CHUYỂN DẠ
QUẢN LÝ CỦA GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA CHUYỂN DẠ
BIỂU ĐỒ QUẢN LÝ CHUYỂN DẠ
Labor is the process that leads to childbirth. It begins with the onset of regular uterine contractions and ends with delivery of the newborn and expulsion of the placenta. The term labor in the obstetrical context takes on several connotations from the English language. It is undoubtedly true that pregnancy and birth are physiological processes, and as such, labor and delivery should be considered to be normal for most women (Lawrence, 2012). This understanding of normal labor and delivery as a physiological process has come under some scrutiny in the past decade because pelvic floor disorders have been observed to be more prevalent among women who have delivered at least one child (Handa, 2011; Nygaard, 2008). Determining which aspects of childbirth contribute most to this risk has become an area of intense investigation and discussed further in Chapter 30 (p. 588) Chuyển dạ là quá trình dẫn đến việc sinh con. Nó bắt đầu với sự khởi đầu của cơn co tử cung thường xuyên và kết thúc với sự sổ thai của trẻ sơ sinh và trục xuất của nhau thai. Những thuật ngữ về chuyển dạ trong sản khoa được định nghĩa trên một vài ý nghĩa từ ngôn ngữ tiếng Anh. Nó chắc chắn là sự thật rằng việc mang thai và sinh con là quá trình sinh lý, và như vậy, chuyển dạ và sổ thai nên được coi là bình thường đối với hầu hết phụ nữ (Lawrence, 2012). Sự hiểu biết này của chuyển dạ bình thường và sổ thai là một quá trình sinh lý đã đi theo một số giám sát trong thập kỷ qua do rối loạn sàn chậu đã được quan sát được phổ biến ở những phụ nữ sinh ít nhất một con (Handa, 2011; Nygaard, 2008). Xác định được các khía cạnh của việc sinh nở đóng góp nhiều nhất cho nguy cơ này đã trở thành một khu vực điều tra cường độ cao và tiếp tục thảo luận trong chương 30 (p 588).