Chuyển dạ bất thường

Abnormal Labor Chuyển dạ bất thường
 1. DYSTOCIA
 2. ABNORMALITIES OF THE EXPULSIVE FORCES
 3. PREMATURELY RUPTURED MEMBRANES AT TERM
 4. PRECIPITOUS LABOR AND DELIVERY
 5. FETOPELVIC DISPROPORTION
 6. PELVIC CAPACITY
 7. FACE PRESENTATION
 8. BROW PRESENTATION
 9. TRANSVERSE LIE
 10. COMPOUND PRESENTATION
 11. COMPLICATIONS WITH DYSTOCIA
 1. ĐẺ KHÓ
 2. BẤT THƯỜNG CỦA CÁC LỰC GIÚP SỔ THAI
 3. ỐI VỠ SỚM
 4. CHUYỂN DẠ VÀ SỔ THAI QUÁ NHANH
 5. BẤT XỨNG THAI NHI VÀ KHUNG CHẬU
 6. XƯƠNG CHẬU GIỚI HẠN
 7. NGÔI MẶT
 8. NGÔI MÔNG
 9. NGÔI NGANG
 10. NGÔI BẤT THƯỜNG
 11. BIẾN CHỨNG VỚI ĐẺ KHÓ