Berek & Novak’s Gynecology

Section I Principles of Practice 

Chapter 1: Initial Assessment and Communication
Jonathan S. Berek
Paula J. Adams Hillard
Chapter 2: Principles of Patient Care
Joanna M. Cain
Chapter 3: Safety and Quality
John P. Keats
Joseph C. Gambone
Chapter 4: Clinical Research
Maureen G. Phipps
Daniel W. Cramer

Mục I Nguyên tắc Thực hành

Chương 1: Đánh giá ban đầu và Tiếp cận
Jonathan S. Berek
Paula J. Adams Hillard
Chương 2: Nguyên tắc chăm sóc bệnh nhân
Joanna M. Cain
Chương 3: An toàn và chất lượng
John P. Keats
Joseph C. Gambone
Chương 4: Nghiên cứu lâm sàng
Maureen G. Phipps
Daniel W. Cramer

Section II Basic Principles

Chapter 5: Anatomy and Embryology
Eric R. Sokol
Rene Genadry
Jean R. Anderson
Chapter 6: Molecular Biology and Genetics
Oliver Dorigo
Otoniel Martínez-Maza
Jonathan S. Berek
Chapter 7: Reproductive Physiology
David L. Olive
Steven F. Palter

Phần II Nguyên tắc cơ bản

Chương 5: Giải phẫu và Phôi
Eric R. Sokol
Rene Genadry
Jean R. Anderson
Chương 6: Sinh học phân tử và Di truyền học
Oliver Dorigo
Otoniel Martínez-Maza
Jonathan S. Berek
Chương 7: Sinh lý sinh sản
David L. Olive
Steven F. Palter

Section III Preventive and Primary Care

Chapter 8: Preventive Health Care and Screening
Paula J. Adams Hillard
Chapter 9: Primary Care
Sharon T. Phelan
Thomas E. Nolan
Chapter 10: Family Planning
Phillip G. Stubblefield
Danielle M. Roncari
Chapter 11: Sexuality, Sexual Dysfunction, and Sexual Assault
Rosemary Basson
David A. Baram
Chapter 12: Common Psychiatric Problems
Nada Logan Stotland
Chapter 13: Complementary Therapy
Tracy W. Gaudet

Phần III Chăm sóc ban đầu và dự phòng

Chương 8: Dự phòng và sàng lọc
Paula J. Adams Hillard
Chương 9: Chăm Sóc ban đầu
Sharon T. Phelan
Thomas E. Nolan
Chương 10: Kế hoạch hóa gia đình
Phillip G. Stubblefield
Danielle M. Roncari
Chương 11: Tình dục, Rối loạn sinh dục, và bạo hành
Rosemary Basson
David A. Baram
Chương 12: Vấn đề tâm lý phổ biến
Nada Logan Stotland
Chương 13: Điều trị bổ xung
Tracy W. Gaudet

Section IV General Gynecology

Chapter 14: Benign Diseases of the Female Reproductive Tract
Paula J. Adams Hillard
Chapter 15: Uterine Fibroids
William H. Parker
Chapter 16: Pelvic Pain and Dysmenorrhea
Andrea J. Rapkin
Leena Nathan
Chapter 17: Endometriosis
Thomas M. D’Hooghe
Chapter 18: Genitourinary Infections and Sexually Transmitted Diseases
David E. Soper
Chapter 19: Intraepithelial Disease of the Cervix, Vagina, and Vulva
Francisco Garcia
Kenneth D. Hatch
Jonathan S. Berek
Chapter 20: Early Pregnancy Loss and Ectopic Pregnancy
Amy J. Voedisch
Carrie E. Frederick
Antonia F. Nicosia
Thomas G. Stovall
Chapter 21: Benign Breast Disease
Camelia A. Lawrence
Baiba J. Grube
Armando E. Giuliano

Mục IV Phụ khoa tổng quát

Chương 14: Bệnh lành tính của phụ nữ độ tuổi sinh sản
Paula J. Adams Hillard
Chương 15: U xơ tử cung
William H. Parker
Chương 16: Đau vùng chậu và Đau bụng kinh
Andrea J. Rapkin
Leena Nathan
Chương 17: Lạc nội mạc tử cung
Thomas M. D’Hooghe
Chương 18: Nhiễm trùng niệu-sinh dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục
David E. Soper
Chương 19: Bệnh biểu mô  Cổ Tử Cung, âm đạo,và âm hộ
Francisco Garcia
Kenneth D. Hatch
Jonathan S. Berek
Chương 20: Thai nghén thất bại sớm và ngoài tử cung thai
Amy J. Voedisch
Carrie E. Frederick
Antonia F. Nicosia
Thomas G. Stovall
Chương 21: Bệnh vú lành tính
Camelia A. Lawrence
Baiba J. Grube
Armando E. Giuliano

 Section V Operative Gynecology

Chapter 22: Preoperative Evaluation and Postoperative Management
Daniel L. Clarke-Pearson
Emily Ko
Lisa Abaid
Kevin Schuler
Chapter 23: Gynecologic Endoscopy
Malcolm G. Munro
Andrew I. Brill
William H. Parker
Chapter 24: Hysterectomy
Tommaso Falcone
Thomas G. Stovall
Chapter 25: Robotic Operations
Javier F. Magrina

 Phần V Phẫu thuật Phụ khoa

Chương 22: Đánh giá trước phẫu thuật và quản lý sau phẫu thuật
Daniel L. Clarke-Pearson
Emily Ko
Lisa Abaid
Kevin Schuler
Chương 23: Nội soi phụ khoa
Malcolm G. Munro
Andrew I. Brill
William H. Parker
Chương 24: Phẫu thuật cắt tử cung
Tommaso Falcone
Thomas G. Stovall
Chương 25: Robot trong phẫu thuật
Javier F. Magrina

Section VI Urogynecology and Pelvic Reconstructive Surgery

Chapter 26: Lower Urinary Tract Disorders
Shawn A. Menefee
Ingrid Nygaard
Chapter 27: Pelvic Organ Prolapse
Jonathan L. Gleason
Holly E. Richter
R. Edward Varner
Chapter 28: Anorectal Dysfunction
Robert E. Gutman
Geoffrey W. Cundiff

 Phần VI Niệu sinh dục và Phẫu thuật Tạo hình vùng chậu

Chương 26: Rối loạn đường tiết niệu dưới
Shawn A. Menefee
Ingrid Nygaard
Chương 27: Sa tạng chậu
Jonathan L. Gleason
Holly E. Richter
R. Edward Varner
Chương 28: Rối loạn hậu môn trực tràng
Robert E. Gutman
Geoffrey W. Cundiff

Section VII Reproductive Endocrinology

Chapter 29: Puberty
Robert W. Rebar
Arasen A. V. Paupoo
Chapter 30: Amenorrhea
Valerie L. Baker
Wendy J. Schillings
Howard D. McClamrock
Chapter 31: Endocrine Disorders
Oumar Kuzbari
Jessie Dorais
C. Matthew Peterson
Chapter 32: Infertility and Assisted Reproductive Technology
Mira Aubuchon
Richard O. Burney
Danny J. Schust
Mylene W.M. Yao
Chapter 33: Recurrent Pregnancy Loss
Ruth B. Lathi
Danny J. Schust
Chapter 34: Menopause
Jan L. Shifren
Isaac Schiff

Section VIII Gynecologic Oncology

Chapter 35: Uterine Cancer
Sean C. Dowdy
Andrea Mariani
John R. Lurain
Chapter 36: Cervical and Vaginal Cancer
Caela Miller
John C. Elkas
Chapter 37: Ovarian, Fallopian Tube, and Peritoneal Cancer
Jonathan S. Berek
Teri A. Longacre
Michael Friedlander
Chapter 38: Vulvar Cancer
Christine H. Holschneider
Jonathan S. Berek
Chapter 39: Gestational Trophoblastic Disease
Ross S. Berkowitz
Donald P. Goldstein
Chapter 40: Breast Cancer
Junko Ozao-Choy
Armando E. Giuliano

Phần VII Nội tiết sinh sản

Chương 29: Tuổi dậy thì
Robert W. Rebar
Arasen A. V. Paupoo
Chương 30: Vô kinh
Valerie L. Baker
Wendy J. Schillings
Howard D. McClamrock
Chương 31: Rối loạn nội tiết
Oumar Kuzbari
Jessie Dorais
C. Matthew Peterson
Chương 32: Vô sinh và hỗ trợ công nghệ sinh sản
Mira Aubuchon
Richard O. Burney
Danny J. Schust
Mylene W.M. Yao
Chương 33: Mất thai định kỳ
Ruth B. lathi
Danny J. Schust
Chương 34: Mãn kinh
Jan L. Shifren
Isaac Schiff

Phần VIII  Ung thư phụ khoa học

Chương 35: Ung thư tử cung
Sean C. không lịch sự
Andrea Mariani
John R. Lurain
Chương 36:Ung thư cổ tử cung và âm đạo
Caela Miller
John C. Elkas
Chương 37:Ung thư buồng trứng, ống dẫn trứng và  phúc mạc
Jonathan S. Berek
Teri A. Longacre
Michael Friedlander
Chương 38: Ung thư âm hộ
Christine H. Holschneider
Jonathan S. Berek
Chương 39: Thai lá nuôi bệnh
Ross S. Berkowitz
Donald P. Goldstein
Chương 40: Ung thư vú
Junko Ozao-Choy
Armando E. Giuliano