Bệnh nguyên bào nuôi

Gestational Trophoblastic Disease
HYDATIDIFORM MOLE—MOLAR PREGNANCY
PATHOGENESIS
DIAGNOSIS
MANAGEMENT
GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLASIA
DIAGNOSIS, STAGING, AND PROGNOSTIC SCORING
TREATMENT
SUBSEQUENT PREGNANCY
Bệnh nguyên bào nuôi
THAI TRỨNG – THAI TRỨNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI
BỆNH SINH
CHẨN ĐOÁN
SỰ QUẢN LÝ
BỆNH NGUYÊN BÀO NUÔI LIÊN QUAN ĐẾN THAI KỲ
CHẨN ĐOÁN , PHÂN LOẠI , VÀ ĐIỂM TIÊN LƯỢNG
ĐIỀU TRỊ
SAU KHI CÓ THAI