Bài giảng sản khoa Y Hà Nội

 1. KHUNG CHẬU NỮ VỀ PHƯƠNG DIỆN SẢN KHOA
 2. SINH LÝ PHỤ KHOA
 3. SỰ THỤ TINH, LÀM TỔ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG
 4. THAY ĐỔI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ THAI PHỤ
 5. CHẨN ĐOÁN THAI NGHÉN
 6. CHẨN ĐOÁN NGÔI – THẾ – KIỂU THẾ
 7. SINH LÝ CHUYỂN DẠ
 8. CHẨN ĐOÁN CHUYỂN DẠ
 9. BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ
 10. NGÔI CHỎM VÀ CƠ CHẾ ĐẺ NGÔI CHỎM
 11. SỔ RAU THƯỜNG
 12. HẬU SẢN THƯỜNG
 13. TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ
 14. KHÁM THAI – QUẢN LÝ THAI NGHÉN CHĂM SÓC THAI NGHÉN
 15. CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH SAU SINH
 16. ĐA THAI
 17. THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO
 18. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TRONG SẢN KHOA
 19. THĂM DÒ TRONG PHỤ KHOA
 20. ĐẺ KHÓ
 21. NGÔI NGƯỢC
 22. NGÔI MẶT, NGÔI TRÁN NGÔI THÓP TRƯỚC, NGÔI NGANG
 23. ĐA ỐI
 24. THIỂU ỐI
 25. SẨY THAI
 26. THAI CHẾT TRONG TỬ CUNG
 27. THAI NGOÀI TỬ CUNG
 28. RAU BONG NON
 29. RAU TIỀN ĐẠO
 30. U xơ tử cung
 31. CHẢY MÁU BẤT THƯỜNG TỪ TỬ CUNG